Transphraser the universal parleur

GERMAN TO CHINESE PARLEUR


 

Halloni hao
Auf wiedersehenzai jian
Bis späterzai jian
Wie geht's?ni hao ma?
Guthao
Dankexie xie
bitte
Bitte schönmei shi
Willkommenhuan ying
Guten Morgenzao shang hao
Guten Tag
Guten Abendwan shang hao
Gute Nachtwan an
Freut michren shi nimen hen gaoxing
dui bu qi
Entschuldigungdui bu qi
Jashi / dui
Neinbu shi / bu dui
Wie heisst du?ni jia shen me mingzi?
Ich heisse…wo jiao...
Woher kommst du?ni shi na yi ge guojia de?
Ich komme aus…wo shi (rui dian) ren
Wie alt bist du?ni duo da?
Ich bin … Jahren altwo .. Nian
Sprechen Sie (englisch)?ni hui shuo ying yu ma?
Ich verstehe (nicht)wo ting (bu) dong
Ich liebe dichwo ai ni
Wie sagt man … auf deutsch?... Zen me shuo?
Was meinst…?... shi shenme yisi?
auchhai
wieruguo
undhe
ein bisschenyidian
sehrhen duo
mehrduo yi dian
keinmei you dongxi
vielleichtke neng
niecong wei
immercong lai
selbeyi yang
Ich kannwo hui
Ich willwo yao
Ich habewo you
wo yao
Ich brauchewo yao
diesezhege
dasnage
es istzhe shi
hierzai zher
dortzai nar
rechtsyou
linkszuo
Ich arbeitewo gongzuo
wo (bu) xi huan
warmre
kaltleng
ichwo
duni
erta
sieta
esta
wirwo men
ihrni men
sieta men
Vaterbaba
Muttermama
Schwesterjie jie/mei mei
Brudergege/didi
Mannzhangfu
Frauqizi
nan peng you
nu peng you
Freundpeng you
Sohnerzi
Tochternu er
Lammyang rou
Hühnchenji rou
Fischyu
Schweinzhu rou
Fleischrou
Reismi fan
Brotmian bao
Wassershui
Milchniu nai
Bierpi jiu
essenchi
trinkenhe
hungrige
durstigke
Prost!gan bei
Wo ist…?... zai nar?
wann…shen me shi hou
wie…shen me
warum…wei shen me
Wieviel kostet…?duo shao qian
gesternzuo tian
heutejin tian
Morgenming tian
Abendjin tian wan shang
jin tian shan wu
jetztxian zai
einsyi
zweier
dreisan
viersi
fünfwu
sechsliu
siebenqi
achtba
neunjiu
zehnshi